PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Prometna preventiva od najranije dobi
Nenad Zuber
Značaj i važnost prometne preventive za sigurnost prometa neupitna je. Upozoravajuće posljedice stradavanja u prometnim nesrećama zahtijevaju zaštitu sudionika prometa što danas prerasta u univerzalnu odgovornost i nadilazi granice pojedinih zemalja. Ulaganje u razvoj prometne preventive kod mladih, od najranije dobi, znak je zrelosti države koja se brine, utvrđuje i uređuje sustav vrijednosti te propisuje minimum standarda koji određuju elemente prometnog sustava.

Preventivno djelovanje u području prometnog odgoja započinje u dječjem vrtiću, naravno u suglasju s dobi djeteta. To je vrijeme stvaranja i usvajanja pozitivnih stavova o sigurnom i odgovornom sudjelovanju u prometu. Početak je to cjeloživotnog odgoja za promet kao i cjeloživotnog participiranja u prometu. Cjeloživotno učenje za sigurno sudjelovanje u prometu (za povećanje sigurnosti cestovnog prometa) nije više pitanje slobodnog izbora ili opredjeljenja, već nužnost koja je nastupila s brzorastućim i nezaustavljivim promjenama u prometnom sustavu i nesumnjivo predstavlja djelatnost šireg društvenog (nacionalnog) interesa. Uloženo u prometnu preventivu mnogostruko se vraća u budućnosti. Iskustva na svjetskoj i europskoj razini te u razvijenim zemljama uključuju sustavni rad na podizanju razine cestovne sigurnosti, poglavito za najugroženije skupine sudionika prometa, bez obzira radi li se o kampanjama, akcijama ili trajnim aktivnostima.

U našoj zemlji postoji opredjeljenje slijeđenja međunarodnih preventivnih kampanja za sigurnost prometa. U nekima i sudjelujemo, ali razvijamo i neke svoje. I to je dobro. No, povremene akcije i kampanje ne rješavaju problem. Rad na prometnoj preventivi mora biti sustavan i trajan, mora biti dobro osmišljen i vođen, ali i financijski podržan od nadležnih institucija. Sustavno vođena prometna preventiva, kao dio nacionalne strategije vezene za sigurnost u cestovnom prometu, može dati očekivane rezultate, ali mora biti pravodobno započeta, odnosno mora biti nužno implementirana u sustav odgoja i obrazovanja djece od najranije dobi.

Poučavati djecu sigurnosti i zaštiti u prometu na cesti znači učiti ih pravilima ponašanja kako bi se naučila skrbiti o sebi. To uključuje jasno postavljanje granica s obzirom na dob i zrelost djeteta. Prometni odgoj započinje još u jaslicama, ali se vještine usavršavaju i znanja usvajaju najviše u godini prije polaska u osnovnu školu. Time se razvijaju životno važne kompetencije kod djece. Iako je nedvojbena potreba za cjelovitim i jedinstvenim pristupom prometnom odgoju, normativni akti u našoj zemlji nedovoljno jasno ukazuju na to.

Odgojitelji u dječjim vrtićima u kreiranju odgojno–obrazovnog rada imaju široku lepezu mogućnosti za provedbu prometne preventive uvažavajući razvojne sposobnosti i interese djece, koristeći situacijske poticaje i specifičnosti neposredne djetetove okoline, pa ipak, nedovoljno promišljeno i sustavno pristupaju tome. Još je znakovitije da veliki broj dječjih vrtića nema izrađen program prometnog odgoja niti ima prometnu preventivu uključenu u sigurnosno–zaštitne programe vrtića. Poneki rade na prometnoj preventivi tek u fazi predškole. Možda je tome tako što još uvijek ne postoje konkretno definirane zadaće koje bi omogućile primjerenu edukaciju odgojitelja i djece rane vrtićke i predškolske dobi iz područja prometne preventive.

Upravo stoga ukazala se potreba za sustavnim stručnim usavršavanjem što većeg broja odgojitelja i drugih odgojno–obrazovnih djelatnika od strane prometnih i drugih stručnjaka. Samo educiran i prometno osviješten, kompetentan i motiviran odgojitelj može posvetiti primjerenu pozornost prometnoj preventivi u radu s djecom. Tu spoznaju i činjenice imala je u svom fokusu Sigurna cesta – udruga za prometnu preventivu mladih kada se s partnerima, suradnicima i članovima volonterima upustila u razvoj i primjenu projekta Prometna preventiva u predškolskim ustanovama, a temeljem Strategije prometne preventive u dječjem vrtiću 2013. – 2020.

Razvidna je i činjenica kako za rad na prometnoj preventivi u dječjim vrtićima nedostaje stručne literature koja bi pomogla odgojiteljima u kvalitetnijem i promišljenijem radu s djecom u ovom području. Stoga je nakladnik Sigurna cesta izdao je uz pomoć i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa priručnik PROMETNA PREVENTIVA OD NAJRANIJE DOBI. Priručnik je namijenjen za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima.

Autori priručnika su:
Zlata Gunc, diplomirani pedagog, Tijana Vidović, profesor pedagogije i mr.sc. Nenad Zuber, diplomirani inženjer prometa.

Ovo autorsko djelo daje i sadržajni okvir programa prometne preventive u dječjem vrtiću i idejne smjernice za planiranje aktivnosti kako bi se razvile sve kompetencije kod djeteta ovisno o dobnoj skupini s kojom se radi. Priručnik ne treba shvaćati kao predložak koji treba kopirati već kao podsjetnik koji nudi ideje što se, zašto i kako može raditi s djecom kako bi se razvila njihova prometna kultura, a time i povećala sigurnost najmlađih u prometu.

Ovim priručnikom, autori pružaju priliku odgojiteljima koji još ne rade na programu prometne preventive da se posluže danim prijedlozima, osmisle svoj način rada s djecom uvažavajući osobitosti razvoja i mogućnosti njihove djece.  Autori su se vodili spoznajom da program prometne preventive u vrtićima treba temeljiti na suvremenim strategijama učenja uz snažne doživljaje, neposredno iskustvo, vlastitu aktivnost i suradnju s drugom djecom i odraslima. Navodi se značaj strateškog planiranja i model izrade akcijskog plana i programa prometne preventive s ciljevima, polazištima, načelima i vrijednostima koje je moguće razviti kod djeteta primjereno uzrastu već od jasličke dobi pa sve do predškole, a pritom ne zanemarujući odgojnu ulogu roditelja i učenje u obitelji, kao i ulogu lokalne zajednice.

Ovo autorsko djelo daje i sadržajni okvir programa prometne preventive u dječjem vrtiću i idejne smjernice za planiranje aktivnosti kako bi se razvile sve kompetencije kod djeteta ovisno o dobnoj skupini s kojom se radi. Napisano je dobro polazište za izradu programa razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu koji će, po svojoj unutarnjoj strukturi i značajkama biti integrativan, razvojan, humanistički i su–konstruktivistički. Kompetencijski pristup u pisanju programa prometnog odgoja važan je zbog toga što djeca trebaju steći određena znanja o prometu, trebaju razviti stavove koji odražavaju dosljednost u poštivanju prometnih pravila bez iznimke, ali i razviti vještine koje im u prometu mogu spasiti život. S obzirom na željene kompetencije ovaj priručnik daje i očekivane ishode učenja prema ulozi djeteta u prometu.

Priručnik Prometna preventiva od najranije dobi obuhvaća, između ostaloga, sadržaje vezane za prometnu preventivu i sigurnost djece u prometu, navodi propise koji podržavaju provedbu prometne preventive u dječjim vrtićima te navodi na kreiranje programa prometne preventive u dječjem vrtiću i izradu akcijskog plana prometne preventive. Autori se nadaju da će ovaj priručnik ispuniti očekivanja i pomoći odgojiteljima u kreiranju i provedbi prometnog odgoja djece od najranije dobi kako bismo svi zajedno doprinijeli tome da u budućnosti NE BUDE STRADAVANJA djece u prometu!

Time se odgovorilo i na potrebu kako djecu naučiti sigurnom sudjelovanju u prometu i na njima primjeren načini razviti potrebne kompetencije ovisno o ulozi koju imaju u prometu. Ovim priručnikom, autori pružaju mogućnost odgojiteljima koji još ne rade na programu prometne preventive da se posluže danim prijedlozima, osmisle svoj način rada s djecom uvažavajući osobitosti razvoja i mogućnosti njihove djece.

Posebno treba napomenuti da je za ovaj Priručnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo pozitivno mišljenje!

Recenzije su napisali: dr. sc. Milan Matijević, mr.sc. Miron Huljak i Leonora Pavičić, odgojiteljica predškolske djece.

Izvadak iz recenzije dr. sc. Milana Matijevića: „ … Pred nama je stručna knjiga, priručnik, koju su napisali iskusni stručnjaci za područje odgoja predškolske djece i prometne kulture. Ovo je korisna knjiga za osposobljavanje i usavršavanje svih koji će raditi na odgoju i obrazovanju predškolske djece u području sigurnog ponašanja na cesti i prostorima uz cestu. U Priručniku je dosta primjera iz prakse i podataka o aktivnostima koje su se odnosile na usavršavanje i osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika za odgoj predškolske djece za sigurno ponašanje u cestovnom prometu … Mogu preporučiti objavljivanje ovog priručnika za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje/ice u predškolskim ustanovama na području Republike Hrvatske te sve vidove materijalne i stručne pomoći kako bi ovaj tekst došao u ruke potencijalnih korisnika – dakle svih onih koji rade na odgoju i obrazovanju predškolske djece u ustanovama, ali i u raznim oblicima izvaninstitucijskog tretmana“.

Izvadak iz recenzije mr.sc. Mirona Huljaka: „ … udruga Sigurna cesta, priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi, utvrđuje svoje postojanje, kroz sada već sedmogodišnje djelovanje na edukaciji i usmjeravanju djelatnika predškolskih institucija, a sve s ciljem da jednog dana hrvatskim prometnicama vladaju prometna kultura, uljuđenost i empatija.
Priručnik je svojom originalnošću, dobrom strukovnom prožetošću, interesantnom širinom i specifičnim vizualnim identitetom pravo osvježenje na ovim prostorima gdje je vrlo često rad s djecom sveden na puko prepričavanje zgoda i nezgoda, uz sveprisutni voluntarizam, kojemu svakako tu ne može biti mjesto, želimo li da sigurnost cestovnog prometa u Hrvatskoj dosegne jednu novu, puno višu razinu što je i temeljni cilj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. 
Zbog svega navedenog, nesporan je doprinos ovog djela povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kroz educiranje onih koji educiraju buduće sudionike prometnog procesa i njihove roditelje pa predlažem da se priručnik Prometna preventiva od najranije dobi uz uvažavanje primjedbi, prihvati, objavi i što je moguće prije distribuira što većem broju predškolskih odgojnih institucija diljem Hrvatske“.

Izvadak iz recenzije Leonore Pavičić: „…Priručnikom Prometna preventiva od najranije dobi udruga Sigurna cesta, vrlo uspješno nastavlja opravdavati svoje djelovanje vođeno misijom i vizijom, u skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, u cilju cjeloživotnog učenja i odgajanja najmlađih i najugroženijih sudionika prometa za sigurno i odgovorno sudjelovanje i kulturno ponašanje u prometu … Prometna preventiva od najranije dobi u konačnici je priručnik koji će svakako biti od velike koristi širem krugu stručnjaka koji djeluju u području odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, a provode ili će provoditi program odgoja za sigurno i odgovorno ponašanje u prometu.
Nadalje, od njega će svakako koristi imati i studenti Diplomskog sveučilišnog studija  Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Konačno, u njemu će važne smjernice naći i roditelji i javnost, dakle, svi oni koji tragaju za učinkovitijim načinima rješavanja problema sigurnosti djece u prometu, u boljem osposobljavanju djece za sigurno sudjelovanje u prometu i podizanju razine njihove prometne kulture.

Ovaj priručnik  pomoći će ostvariti ulogu odgojitelja kao kvalitetnog, stručnog i kompetentnog edukatora kako djece, tako i roditelja i članova šire obitelji, koji se u prometu često neodgovorno ponašaju, i svojim ponašanjem šalju djeci krive poruke“.

Nenad Zuber , travnja 2019. godine

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2019. godine. Sva prava pridržana.